Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani lokal i veprimit për rininë 2018-2020 Shkarko
Qendrat Social Shkarko