Monitorime

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Qendresa Qytetare Raport-Perceptimi i publikut mbi transparencën dhe llogaridhënien e Këshillit Bashkiak Tiranë
2021
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Transparenca dhe llogaridhënia në nivelin e qeverisjes vendore 2021
Bashkia Tirane Raport rregullueshmerie Subjekte 2020
Bashkia Tirane Vendim rregullueshmerie Bashkia Tirane 2020
Qendresa Qytetare Vendimmarrja në Këshillin Bashkiak Tiranë gjatë COVID-19: Mars-Maj 2020 2020
Instituti i Studimeve Publike Këshilltarët në Mediat Online 2018
Together for Life – Bashkia Tiranë Monitorimi i standardeve të infrastukturës fizike të kopshteve të Tiranës 2017
Rudina Mahilaj – Bashkia Tiranë Monitorim i APP Bashkia Ime 2017