Analiza

Realizuar nga Emri i Raportit Viti
Shoqata Lëvizja Rinore Egjiptiane Rome dhe Qendra Për Advokim Social Nevoja për strehim social në Bashkinë Elbasan dhe Tiranë
Shtator 2020
Qendra mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (qendra EDEN) Incenerimi i mbetjeve si qasje vendore Janar 2019
Edmond Çera Shërbimi i transportit publik në Tiranë Prill-Maj 2018
T’reja Infografik mbi studimin për personat në situatë rruge 2018
T’reja Studim mbi numrin dhe situatën socio-ekonomike të personave në situatë rruge në qytetin e Tiranës Maj 2018
Rio Kërpaci – Bashkia Tiranë Administrimi i Bashkëpronësisë 2017