Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani i Veprimit për Zhvillimin e Komunitetit Lokal Rom dhe Egjiptian në Bashkinë Shkodër Shkarko
Vendim Nr.83, date 26.12.2017 Për Miratimin e Planit Lokal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane Bashkia Shkodër 2017-2022 Shkarko