Auditime

Titulli Shkarko
Raport përfundimtar auditimi “Mbi auditimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit në Bashkinë Shkodër”, 2021 Shkarko
Raporti Performancës Bashkia Shkodër 2019 Shkarko
Raport rregullueshmerie Subjekte Shkarko
Raport rregullueshmerie-Bashkia Shkoder Shkarko
Vendim rregullueshmeria-Bashkia Shkoder Shkarko
Vendim Final Shkarko
Vendim efektiviteti i menaxhimit dhe administrimit te fondit pyjor dhe kullosor Shkarko
Raport auditimi perfundimtar Shkarko
Vendim nr. 162, datë 30/11/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Shkodër dhe 10-ish komunat: Shalë, Pult, Shosh, Postribë, Rrethina, Guri Zi, Bërdicë, Ana e Malit, Dajç dhe Velipojë me objekt “Vlerësimi i përputhshmërisë mbi shkallën e zbatimit nga subjketi të ligjeve rregulloreve dhe politikave” Shkarko