Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani lokal i menaxhimit te integruar te mbetjeve Shkarko
Plani vendor i veprimit per zhurmat ne mjedis Shkarko
Rregullore per menyrten e funksionimit te keshillit vendor per sigurine publike Shkarko
Rregullore per reduktimin e zhurmave ne mjedis Shkarko