Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Projekt studim per vjeljen e materialit drusor dhe prodhimeve te dyta pyjore dhe jo pyjore, Rrape, 2018 Shkarko
Plani Lokal për Manaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Pukë Shkarko
Projekt studim per vjeljen e materialit drusor dhe prodhimeve te dyta pyjore dhe jo pyjore, Bashkia Puke, 2018 Shkarko
Projekt studim per vjeljen e materialit drusor dhe prodhimeve te dyta pyjore dhe jo pyjore, Gjegjan, 2018 Shkarko
Projekt studim per vjeljen e materialit drusor dhe prodhimeve te dyta pyjore dhe jo pyjore, Qelez, 2018 Shkarko
Projekt studim per vjeljen e materialit drusor dhe prodhimeve te dyta pyjore dhe jo pyjore, Qerret, 2018-min Shkarko