Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2018 Vendim Keshilli Bashkiak nr.12 , date 05.02.2018 Shkarko
2018 Vendim nr.66, date 26.12.2017 Per miratimin e buxetit te vitit 2018 dhe programi buxhetor afat mesem 2018-2020 Shkarko
2017 Buxheti vjetor Shkarko
2016 Buxheti vjetor Shkarko