Njesite administrative

Qarku Gjirokastër
Qëndra e Bashkisë Përmet
Popullsia sipas Census 2011 10,614
Popullsia sipas Regjistrit Civil 20,301
Sipërfaqja KM² 601.95

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Përmet Qyteti Përmet
Çarçovë Fshatrat; Çarçovë, Vllaho – Psilloterë, Biovizhdë, Zhepë, Draçovë, Iliar – Munushtir, Strëmbec, Pëllumbar, Kanikol
Frashër Fshatrat; Frashër, Zavalan, Ogren – kostrec, Gostivisht, Miçan, Vërçisht, Kreshovë, Soropull
Petran Fshatrat; Petran, Leshnicë, Leus, Lipë, Qilarishtë, Badilonjë, Benjë – Novoselë, Delvinë, Kaludh, Lupckë, Gjinakar, Ogdunan, Lipivan-Trabozishtë, Tremisht, Bodar
Qendër Piskovë Fshatrat; Piskovë, Bual, Kosinë, Rapckë, Mokricë-Zleushë, Kutal, Kosovë, Hotovë, Odriçan, Raban, Alipostivan, Borockë, Gosnisht, Pagri, Pacomit, Grabovë, Argovë