Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Vendim nr. 27, Per miratimin e prioriteteve te investimeve per vitin 2018 Shkarko