Njesite administrative

Qarku Gjirokastër
Qëndra e Bashkisë Qyteti Memaliaj
Popullsia sipas Census 2011 10,657
Popullsia sipas Regjistrit Civil 21,467
Sipërfaqja KM² 272.07

Njësitë administrative përbërëse

Emri i Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Memaliaj Qyteti Memaliaj
Memaliaj Fshat Fshatrat; Memaliaj Fshat, Vasjar, Cerrilë, Mirinë, Damës, Kallëmb, Kashisht, Bylysh
Luftinjë Fshatrat; Izvor, Luftinjë, Luftinjë e Sipërme, Rrapaj, Rabie, Gllavë e Vogël, Maricaj, Arrëz e Madhe, Vagalat, Tosk Martalloz, Dervishaj, Zhapokikë, Zhapokikë e Sipërme, Ballaj, Luadhaj
Buz Fshatrat; Buz, Kalemaj, Badër, Kurtjez, Golemaj, Arrëz e Vogël, Shalës, Xhafaj, Gllavë, Selckë, Selckë e Vogël, Komar, Bardhaj
Krahës Fshatrat; Krahës, Krahës i Sipërm, Zhulaj, Lulëzim, Levan, Allkomemaj, Kalivaç, Përparim, Leshnjë, Xhaxhaj
Qesarat Fshatrat; Qesarat, Iliras, Amanikaj, Toç, Anëvjosë, Koshtan, Kamçisht