Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendimi-Nr.1,Dt 02.02.2018 Per miratimin e PPV Mat Shkarko
Plani i Zhvillimit te Territorit PPV Mat Shkarko