Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Vendim nr.31 dt.26.03.2018 Për miratimin e krijimit të keshillit vendor për sigurinë publike dhe rregulloren për mënyren e funksionimit të këshillit vendor Shkarko