Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plan lokal I veprimit te Bashkise Lushnje per integrimin e komunitetit rom dhe egjiptian 2013-2015 Shkarko
Plan veprimi strategjik I Bashkise Lushnje mbi antikorrupsionin dhe permiresimin e transparences me publikun 2017-2019 Shkarko
Strategjia e zhvillimit të territorit Bashkia Lushnje Shkarko