Buxhetet 2016-2020

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2020 Buxheti vjetor 2020 Shkarko
2018 Performanca e buxhetit 2018 Shkarko
2018 Vendim Keshilli Bashkiak, nr.166,date 10.07.2017 Per miratimin e programit buxhetor afatmesem 2017-2019, dhe buxhetit per vitin 2017 Shkarko
2017 Vendim Keshilli Bashkiak, nr.13,date 29.01.2018 Per miratimin e buxhetit per vitin 2018 dhe te programit buxhetor afatmesem 2018-2020 Shkarko
2016 Vendim Keshilli Bashkiak, nr.207,date 28.10.2016 Per disa ndryshime te VKB nr.148, date 28.10.2016 Shkarko
2016 Vendim Keshilli Bashkiak, nr.192,date 28.10.2016 Per disa shtesa e ndryshime te pikes III, te VKB nr.148, date 06.06.2016 Shkarko
2016 Vendim Keshilli Bashkiak, nr.191,date 28.10.2016 Per disa ndryshime ne buxhetin e vitit 2016 Shkarko
2016 Vendim Keshilli Bashkiak, nr.153,date 19.04.2016 Per miratimin e buxhetit faktik Shkarko