Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendimi Shkarko
Plani i Zhvillimit Shkarko
Strategjia Territoriale Shkarko
Vleresimi Strategik Mjedisor Shkarko
Perdorimi i tokes sipas 14 kategorive baze Shkarko
Ndarja e territorit ne 5 sisteme Shkarko
Infrastruktura e transportit Shkarko
Fazat e zhvillimit te PPV Shkarko
Ndarja e Territorit ne njesi Shkarko
Vizioni Strategjik Shkarko