Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raporti përfundimtar i auditimit financiar dhe përputhshmërisë-Bashkia Kukës, 2021 Shkarko
Performanca e Buxhetit 2019 Shkarko
Vendim nr.216, datë 31/12/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Kukës me objekt “Vlerësimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë mbi shkallën e zbatimit nga subjekti të ligjeve rregulloreve dhe politikave” Shkarko