Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendim Nr.2,date 17.05.2019_Miratimi PPV Kolonje Shkarko
Plani i Zhvillimit te Terrtiorit Shkarko
Rregullore Vendore Shkarko
Strategjia Territoriale Shkarko
Vleresimi Strategjik Shkarko
Perdorimi i tokes Shkarko
Ndarja territoriale Shkarko
Infrastruktura Shkarko
Fazat e zbatimit Shkarko
Vizioni strategjik Shkarko
Ndarja territoriale ne zona dhe njesi Shkarko