Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendim KKT Nr.1, date 27.04.2018 Per miratimin e PPV Shkarko
Plani i Zhvillimit Territorial_PPV Shkarko