Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Mbrojtja e mjedisit Shkarko
Dhënia në përdorim të sipërfaqeve të fondit pyjor dhe kullosor Shkarko
Sektori i emergjencave civile Shkarko
Sektori i shërbimit pyjor_kullotat dhe livadhet Shkarko