Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani Lokal i Mbrojtjes së Fëmijëve, Bashkia Gjirokaster 2018-2020 Shkarko