Buxheti dhe Kontrata Publike

Sipas përkufizimit në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, “Buxhet” është tërësia e të ardhurave, financimeve dhe shpenzimeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore, miratuar nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore.  Informohuni mbi Buxhetin e bashkisë tuaj, Të ardhurat, Shpenzimet dhe Kontratat Publike ndër vite.