Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve për Bashkinë e Durrësit 2010-2025 Shkarko
Plani lokal i përfshirjes sociale 2017-2019 Shkarko
Plan i Veprimit per Barazine Gjinore Bashkia Durres 2018 – 2020 Shkarko
Plani i Sherbimeve Sociale 2017 – 2020 Bashkia Durres Shkarko
Plani Lokal i Perfshirjes Sociale Durres 2016 – 2019 Shkarko
Planit të Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjitpiane në Bashkinë e Durrësit (2017-2020) Shkarko