Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plan mbareshtimi per pyjet Bashkia Dropull 2018 – 2028 Shkarko