Raporte auditi

Titulli Shkarko
Raporti Performancës Bashkia Dropull 2019 Shkarko
Raport rregullueshmerie-Bashkia Dropull Shkarko
Vendim rregullueshmerie-Bashkia Dropull Shkarko
Vendim nr.164, datë 30/11/2017 Për auditimin e ushtruar në bashkinë Dropull dhe 3 ish-komunat; Dropull i Sipërm, Dropull i Poshtëm dhe Pogon me objekt “Dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e zbatimit nga subjekti i audituar të ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve” Shkarko