Buxhetet 2016-2020

 

Buxheti per vitin Titulli Shkarko
2017 Format per Planifikimet e tavaneve afatmesme të shpenzimeve per njësinë e vetëqeverisjes vendore Shkarko
2017 Parashikimi I të ardhurave afatmesme të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore Shkarko
2017 Investimet e vitit 2017 – 2020 Shkarko
2017 Parashikimi i Shpërndarjes së Burimeve Financiare për periudhën 2018-2020 Shkarko
2017 Numri i punonjesve Shkarko
2016 Buxheti vjetor Shkarko