Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Plani i Zhvillimit_PPV Diber Shkarko
Vendim Nr.2 date 14.04.2017 Per miratimin e PPV Dibër Shkarko