Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Draft Plani social Diber Shkarko
Plani lokal i veprimit për mbrojtjen e fëmijëve Shkarko
Plani i menaxhimit lokal i mbetjeve Bashkia Diber Shkarko