Plane lokale vendore

Plani Shkarko
Plani operacional mbi aktivitetin ne fondin pyjor kullosor Shkarko
Vendim nr. 18, dt. 30.04.2018 Per miratimin e Rregullores per perberjen, detyrat, pergjegjesite dhe menyren e funksionimit te Keshillit Vendor per Sigurine Shkarko
Vendim nr.31, dt.20.06.2018 Per miratimin e planit vendor te veprimit kunder zhurmave ne mjediset publike Shkarko