Plane të përgjithshme vendore

Plani Shkarko
Vendimi Shkarko
Plani i Zhvillimit Shkarko
Rregullore Shkarko
Strategjia Territoriale Shkarko
Vleresimi Strategjik Mjedisor Shkarko
Harta e Perdorimit te Propozuar te Tokes Shkarko
Harta e Sistemeve Territoriale te Propozuara Shkarko
Harta e Infrastruktures se Transportit te Propozuar Shkarko
Harta e Fazave te Zbatimit te PPV-se Shkarko
Harta e Vizionit Strategjik Shkarko
Harta e Ndarjes se Territorit ne Zona dhe Njesi Shkarko